skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discovery of a Jupiter/Saturn analog with gravitational microlensing.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Gaudi, B. S. ; Bennett, D. P. ; Udalski, A. ; Gould, A. ; Christie, G. W. ; Maoz, D. ; Dong, S. ; Mccormick, J. ; Szymanski, M. K. ; Tristram, P. J. ; Nikolaev, S. ; Paczynski, B. ; Kubiak, M. ; Pietrzynski, G. ; Soszynski, I. ; Szewczyk, O. ; Ulaczyk, K. ; Wyrzykowski, L. ; Depoy, D. L. ; Han, C. ; Kaspi, S. ; Lee, C. - U. ; Mallia, F. ; Natusch, T. ; Pogge, R. W. ; Park, B. - G. ; Abe, F. ; Bond, I. A. ; Botzler, C. S. ; Fukui, A. ; Hearnshaw, J. B. ; Itow, Y. ; Kamiya, K. ; Korpela, A. V. ; Kilmartin, P. M. ; Lin, W ; Masuda, K. ; Matsubara, Y. ; Motomura, M. ; Muraki, Y. ; Nakamura, S. ; Okumura, T. ; Ohnishi, K. ; Rattenbury, N. J. ; Sako, T. ; Saito, To. ; Sato, S. ; Skuljan, L. ; Sullivan, D. J. ; Sumi, T. ; Sweatman, W. L. ; Yock, P. C. M. ; Albrow, M. D. ; Allan, A. ; Beaulieu, J. - P. ; Burgdorf, M. J. ; Cook, K. H. ; Coutures, C. ; Dominik, M. ; Dieters, S. ; Fouque, P. ; Greenhill, J. ; Horne, K. ; Steele, I. ; Tsapras, Y. ; Chaboyer, B. ; Crocker, A. ; Frank, S. ; Macintosh, B.

Science, Feb 15, 2008, Vol.319(5865), p.927(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...