skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III.(Report)

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Cell, Jan 27, 2006, Vol.124(2), p.355(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...