skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Activity and growth of anammox biomass on aerobically pre-treated municipal wastewater

Laureni, Michele ; Weissbrodt, David G. ; Szivák, Ilona ; Robin, Orlane ; Nielsen, Jeppe Lund ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano

Water Research, 1 September 2015, Vol.80, pp.325-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.04.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...