skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enzymatic activation of sulfur for incorporation into biomolecules in prokaryotes.(Author abstract)

Kessler, Dorothea

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2006, Vol.30(6), p.825(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...