skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tensile properties of a few Mg-Li-Zn alloy thin sheets.(Author abstract)

Takuda, H. ; Matsusaka, H. ; Kikuchi, S. ; Kubota, K.

Journal of Materials Science, Jan, 2002, Vol.37(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...