skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Group B Streptococcus crosses human epithelial cells by a paracellular route

Soriani, Marco ; Santi, Isabella ; Taddei, Annarita ; Rappuoli, Rino ; Grandi, Guido ; Telford, John L.

Journal of Infectious Diseases, Jan 15, 2006, Vol.193(2), p.241(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...