skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microfluidic gas-flow profiling using remote-detection NMR.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author Abstract)

Hilty, Christian ; Mcdonnell, Erin E. ; Granwehr, Josef ; Pierce, Kimberly L. ; Han, Song - I ; Pines, Alexander

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 18, 2005, Vol.102(42), p.14960(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...