skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The diphtheria and pertussis components of diphtheria-tetanus toxoids-pertussis vaccine should be genetically inactivated mutant toxins.(PERSPECTIVE)

Robbins, John B. ; Schneerson, Rachel ; Trollfors, Birger ; Sato, Hiroko ; Sato, Yuji ; Rappuoli, Rino ; Keith, Jerry M.

Journal of Infectious Diseases, Jan 1, 2005, Vol.191(1), p.81(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...