skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Orphans of empire: divided peoples, dilemmas of identity, and old imperial borders in east and southeast Asia

Cribb, Robert

Comparative Studies in Society and History, Jan, 2004, Vol.46(1), p.164-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...