skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coquetry and correspondence in revolutionary-era Connecticut: reading Elizabeth Whitman's letters.(depiction in Hannah Webster Foster's 'The Coquette')(Critical essay)

Waterman, Bryan

Early American Literature, Fall, 2011, Vol.46(3), p.541(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-8163

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...