skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of the United States Supreme Court in interpreting and developing humanitarian law

Weissbrodt, David ; Nesbitt, Nathaniel H.

Minnesota Law Review, April, 2011, Vol.95(4), p.1339-1423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-5535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...