skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectrum of K ras mutations in Pakistani colorectal cancer patients.(Report)

Murtaza, B. N. ; Bibi, A. ; Rashid, M. U. ; Khan, Y. I. ; Chaudri, M. S. ; Shakoori, A. R.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Jan, 2014, Vol.47(1), p.35(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20133046

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...