skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Edaravone protects endotoxin-induced liver injury by inhibiting apoptosis and reducing proinflammatory cytokines.(Report)

Zong, L. ; Yu, Q. H. ; Du, Y. X. ; Deng, X. M.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, March, 2014, Vol.47(3), p.231(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20133186

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...