skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feeling Offended: A Blow to Our Image and Our Social Relationships.(Report)(Brief article)

Poggi, Isabella ; D'Errico, Francesca

Frontiers in Psychology, Jan 17, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...