skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of name and religious priming on ratings of a well-known political figure, President Barack Obama.(Research Article)(Report)

Williams, Gary A. ; Guichard, Anamarie C. ; An, Jungha

PLoS ONE, June 30, 2017, Vol.12(6), p.e0180676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0180676

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...