skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conservation Investment for Rare Plants in Urban Environments.(Research Article)

Schwartz, Mark W. ; Smith, Lacy M. ; Steel, Zachary L.

PLoS ONE, Dec 31, 2013, Vol.8(12), p.e83809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0083809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...