skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

iPiG: Integrating Peptide Spectrum Matches into Genome Browser Visualizations.(Research Article)

Kuhring, Mathias ; Renard, Bernhard Y.

PLoS ONE, Dec 4, 2012, Vol.7(12), p.e50246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050246

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...