skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Methods in the History of Medicine: Streamlining Workflows to Enable Big-Data History Projects

Wright Kennedy, S ; Kuzmin, Jessica C ; Jones, Benjamin

Medical history, July 2017, Vol.61(3), pp.477-480 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2048-8343 ; PMID: 28604310 Version:1 ; DOI: 10.1017/mdh.2017.54

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...