skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ideas, actors and institutions: lessons from South Australian Health in All Policies on what encourages other sectors involvement

Baum, Fran ; Delany-Crowe, Toni ; Macdougall, Colin ; Lawless, Angela ; Williams, Carmel

BMC Public Health, 2017, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4821-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...