skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduced efficacy of praziquantel against Schistosoma mansoni is associated with multiple rounds of mass drug administration.(Report)

Crellen, Thomas ; Walker, Martin ; Lamberton, Poppy H. L. ; Kabatereine, Narcis B. ; Tukahebwa, Edridah M. ; Cotton, James A. ; Webster, Joanne P.

Clinical Infectious Diseases, Nov 1, 2016, Vol.63(9), p.1151(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...