skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

COHRED Fairness Index for international collaborative partnerships

Musolino, Najia ; Lazdins, Janis ; Toohey, Jacintha ; Ijsselmuiden, Carel

The Lancet, April 4, 2015, Vol.385(9975), p.1293(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...