skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase ([alpha]1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J. ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Rame, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joelle ; Froment, Pascal

PLoS ONE, March 13, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...