skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad ; Ruiz, Carlos ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel ; Bacha, Emile ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R ; Cameron, Duke ; Dean, Larry ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael ; Miller, D ; Moon, Marc ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl;

Journal of the American College of Cardiology, June 16, 2015, Vol.65(23), p.2556(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...