skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Cultivar-Specificity and Soil Determinants of the Cannabis Microbiome.(Research Article)

Winston, Max E. ; Hampton - Marcell, Jarrad ; Zarraonaindia, Iratxe ; Owens, Sarah M. ; Moreau, Corrie S. ; Gilbert, Jack A. ; Hartsel, Josh ; Kennedy, Suzanne J. ; Gibbons, S. M.

PLoS ONE, June 16, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0099641

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...