skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May, 2015, Vol.149(5), p.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...