skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gastric dilation due to a neuroleptic agent in an elderly patient: a case report.(Case Report)(Case study)

Parent, V. ; Popitean, L. ; Loctin, A. ; Camus, A. ; Manckoundia, P.

Case Reports in Medicine, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...