skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hepatitis C therapy with interferon-alpha and ribavirin reduces CD4 T-cell-associated HIV-1 DNA in HIV-1/Hepatitis C virus-coinfected patients.(Report)

Hong Sun ; Buzon, Maria J. ; Shaw, Amy ; Berg, Randi Karteebahn ; Xu G. Yu ; Ferrando - Martinez, Sara ; Leal, Manuel ; Ruiz - Mateos, Ezequiel ; Lichterfeld, Mathias

Journal of Infectious Diseases, May 1, 2014, Vol.209(9), p.1315(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...