skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Bub1-Mad1 interaction targets the Mad1-Mad2 complex to unattached kinetochores to initiate the spindle checkpoint.(Report)(Author abstract)

Moyle, Mark W. ; Kim, Taekyung ; Hattersley, Neil ; Espeut, Julien ; Cheerambathur, Dhanya K. ; Oegema, Karen ; Desai, Arshad

The Journal of Cell Biology, March 3, 2014, Vol.204(5), p.647(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...