skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China.(Report)

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R. ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and Other Respiratory Viruses, May, 2013, Vol.7(3), p.466(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-2640

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...