skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Profiling provider outcome quality for pay-for-performance in the presence of missing data: a simulation approach.(SIMULATION METHODS IN HEALTH SERVICES RESEARCH: APPLICATIONS FOR POLICY, MANAGEMENT, AND PRACTICE<)

Ryan, Andrew M. ; Bao, Yuhua

Health Services Research, April, 2013, Vol.48(2), p.810(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...