skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patterns of Adolescents' Beliefs About Fighting and Their Relation to Behavior and Risk Factors for Aggression.(Author abstract)(Report)

Farrell, Albert D. ; Bettencourt, Amie ; Mays, Sally ; Kramer, Alison ; Sullivan, Terri ; Kliewer, Wendy

Journal of Abnormal Child Psychology, July, 2012, Vol.40(5), p.787(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...