skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates.(Author abstract)(Report)

Bauermeister, Jose J. ; Barkley, Russell A. ; Bauermeister, Jose A. ; Martinez, Jose V. ; Mcburnett, Keith

Journal of Abnormal Child Psychology, July, 2012, Vol.40(5), p.683(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...