skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Six-Year Sustainability of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships: The PROSPER Study.(Author abstract)

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, Dec, 2011, Vol.48(3-4), p.412(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...