skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systemic perspectives on intimate partner violence treatment.(Author abstract)(Report)

Stith, Sandra M. ; Mccollum, Eric E. ; Amanor - Boadu, Yvonne ; Smith, Douglas

The Journal of Marital and Family Therapy, Jan, 2012, Vol.38(1), p.220(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-472X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...