skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Levels of Community Engagement in Youth Violence Prevention: The Role of Power in Sustaining Successful University-Community Partnerships.(Author abstract)(Report)

Nation, Maury ; Bess, Kimberly ; Voight, Adam ; Perkins, Douglas D. ; Juarez, Paul

American Journal of Community Psychology, Sept, 2011, Vol.48(1-2), p.89(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...