skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Providing perioperative care for patients with hip fractures.(Author abstract)

Wong, G. T. C. ; Sun, N. C. H.

Osteoporosis International, Dec, 2010, Vol.21(12), p.547(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-941X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...