skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and biochemical characterization of the human cyclophilin family of peptidyl-prolyl isomerases.(Report)

Davis, Tara L. ; Walker, John R. ; Campagna - Slater, Valerie ; Finerty, Patrick J. , Jr. ; Paramanathan, Ragika ; Bernstein, Galina ; Mackenzie, Farrell ; Tempel, Wolfram ; Ouyang, Hui ; Lee, Wen Hwa ; Eisenmesser, Elan Z. ; Dhe - Paganon, Sirano

PLoS Biology, July, 2010, Vol.8(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...