skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Revealing the business of eBooks: The fourth annual survey of eBook publishers [Book Review]

Sullivan, Doreen

Australian Library Journal, The, Vol. 61, No. 4, Nov 2012: 327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9670

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...