skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa , Toru ; Sawaguchi , Chiho ; Watanabe , Aiko ; Takahashi , Maki ; Nigorikawa , Mutsumi ; Furukawa , Kayoko ; Iimura , Yosuke ; Kajita , Shinya ; Oguchi , Taichi ; Ito , Yukihiro ; Sonoki , Tomonori

Journal of bioscience and bioengineering, 2013, Vol.116(5), pp.616-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...