skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unified approach to ion transport and structural relaxation in amorphous polymers and glasses

Ingram, Malcolm D ; Imrie, Corrie T ; Ledru, Jacques ; Hutchinson, John M

The journal of physical chemistry. B, 24 January 2008, Vol.112(3), pp.859-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-6106 ; PMID: 18166033 Version:1 ; DOI: 10.1021/jp0754482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...