skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biological removal of nitrogen by a membrane bioreactor-attapulgite clay system in treating polluted water

Shi , W.X. ; Duan , Y.S. ; Yi , X.S. ; Wang , S. ; Sun , N. ; Ma , C.

Desalination, 2013, Vol.317, pp.41-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...