skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Biochemistry and Fidelity of Synthesis by the Apicoplast Genome Replication DNA Polymerase Pfprex from the Malaria Parasite Plasmodium falciparum

Kennedy, Scott R. ; Chen, Cheng-Yao ; Schmitt, Michael W. ; Bower, Cole N. ; Loeb, Lawrence A.

Journal of Molecular Biology, 2011, Vol.410(1), pp.27-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; DOI: 10.1016/j.jmb.2011.04.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...