skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of micropollutant tracers. II. Carbamazepine tracer for wastewater contamination from a nearby water recharge system and from non-specific sources

Gasser , G. ; Rona , M. ; Voloshenko , A. ; Shelkov , R. ; Lev , O. ; Elhanany , S. ; Lange , F.T. ; Scheurer , M. ; Pankratov , I.

Desalination, 2011, Vol.273(2), pp.398-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...