skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim , Chang Hyun ; Park , Yun Chang ; Lee , Jihye ; Shin , Won Suk ; Moon , Sang-Jin ; Park , Jeunghee ; Kim , Joondong

Materials letters, 2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...