skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of food variety on expected satiation. Evidence for a ‘perceived volume’ heuristic

Keenan , G.S. ; Ferriday , D. ; Brunstrom , J.M.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...