skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of rare earth doped silica sub-micrometric spheres as optically controlled temperature sensors

Haro-González, P. ; Martínez Maestro, L. ; Trevisani, M. ; Polizzi, S. ; Jaque, D. ; García Sole, J. ; Bettinelli, M.

Journal of Applied Physics, 01 September 2012, Vol.112(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.4751349

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...