skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

hearing gene Prestin reunites echolocating bats

Li , Gang ; Wang , Jinhong ; Rossiter , Stephen J. ; Jones , Gareth ; Cotton , James A. ; Zhang , Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, Vol.105(37), pp.13959-13964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...