skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transformation of catechol in the presence of a laccase and birnessite

Ahn , M.Y. ; Martinez , C.E. ; Archibald , D.D. ; Zimmerman , A.R. ; Bollag , J.M. ; Dec , J.

Soil biology & biochemistry, 2006, Vol.38, pp.1015-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...