skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implication of hydraulic properties of bioremediated diesel-contaminated soil

Hyun , S. ; Ahn , M.Y. ; Zimmerman , A.R. ; Kim , M. ; Kim , J.G.

Chemosphere, 2008, Vol.71, pp.1646-1653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...