skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals conten monitoring in frozen vegetables ; Sledovanie obsahu ťažkých kovov v mrazenej zelenine

Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tomáš , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Harangozo , Ľ. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Krížová , L. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.61-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...